Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
 
Tarihçe:
 
Ülkemizde de Dil ve Konuşma Terapisi mesleği 6 Nisan 2011 tarih ve 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 maddesi ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen Ek Madde 13, (d) bendi ile yasal zeminde sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır. Bu yasaya göre;
“d) Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.”
 
Bu yasayı takiben 22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” EK1 ve EK1/B maddeleri ile sağlık meslek mensubu olarak iş ve görev tanımları da yapılmıştır. Buna göre:
 
Dil ve Konuşma Terapisti
a)İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığıalanında önleyici programlarda göır.
b)Toplumda ve bireylerde ses, konuşma ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi için çalışma yapar.
c) Ek-1/B’de bulunan durumlarda terapi ve rehabilitasyon yapar.
ç) İlgili uzman tabip tarafından yönlendirilen ve dil, konuşma, ses ve yutma patolojisi olan hastaların, kendi alanı ile ilgili değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapar ve uygular.
d) Bilgisayar destekli konuşma cihazları, trakeoözefageal protezler ve benzeri konuşma aparatları, elektrolarinks, iletişim panoları gibi alternatif ve iletişimi destekleyici yardımlı ek araçlı/cihazlı ve jest, işaret dili gibi yardımsız sistemleri konusunda hastaya eğitim verir.
e) Özel gereksinimi olanlar için bireyselleştirilmiş eğitim programlarında görev alır.
 
Ek-1/B: Dil ve konuşma terapistlerinin ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olmadan terapi ve rehabilitasyon yapabilecekleri durumlar:
a) Disleksi ve diğer sembolik disfonksiyonlar (Disleksi ve aleksi, Agnozi, Apraksi, diğer sembolik disfonksiyonlar)
b) Hipernazalite ve hiponazalite
c) Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları (Özel konuşma art külasyon bozukluğu, Ekspressif ve Reseptif dil bozukluğu, Epilepsinin eşlik ettiği kazanılmış afazi [Landau- Kleffner], Konuşma ve dile ait diğer gelişimsel bozukluklar)
ç) Skolastik becerilerde özel gelişimsel ve kazanılmış bozukluklar (Spesifik okuma ve heceleme bozuklukları, Spesifik aritmetik beceri bozukluğu, Skolastik becerilerde karma tip ve diğer gelişimsel bozukluklar)
d) Kekemelik
e)Hızlı konuşma
 
 
Üniversitemiz bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Haziran 2015 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi altında kurulmuştur. Henüz öğrenci alımına başlamamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Programın Genel Özellikleri ve Amacı:
 
Dil ve Konuşma Terapisi mesleği, biyomedikal bilimler (anatomi, fizyoloji, nöroloji, çocuk hastalıkları, psikiyatri, kulak burun boğaz, genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, odyoloji, vb.), klinik dilbilim (fonetik, akustik, fonoloji, psikodilbilim, nörodilbilim), psikoloji, kognitif nöropsikoloji ve özel eğitim bilimleri ile birbirini bütünleyen disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bağımsız bir bilim alanıdır.
 
Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı bünyesinde, yetişkinlerde ve çocuklarda dil, konuşma, ses, yutma gelişimi ve bozuklukları üzerinde mesleğin uluslararası kriterleri doğrultusunda nitelikli bilgi sunma ve alanına hakim uzman terapistler yetiştirmek hedeflenmiştir.
 
Programın amacı dahilinde; Dil ve Konuşma Terapisi bölümü hem teorik hem klinik eğitim içermektedir. Teorik dersleri takiben uygulamalı klinik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenci, kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak farklı disiplinlerdeki uzmanlarla ortak çalışma yapabilmelidir. Bilimsel yöntem ve teknikleri inceleyebilmeli ve bu teknikleri kullanarak araştırma yapabilmelidir. Elde ettiği verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmelidir. Müdahale sürecinde gerekli olan teknik donanımı, cihazları ve araçları kullanarak dil ve konuşma işlevlerinin değerlendirmesini yapabilmelidir. Dil ve Konuşma Terapisi desteği alacak bireylerde ayırıcı tanı koyma ve terapi programları hazırlayabilmedir. Ayrıca, erken yaş grubunda önleyici yaklaşımlar önerebilmeli ve takip süreçlerini başlatabilmelidir. Dil ve Konuşma Bozukluğu olan bireylerin ailelerine, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vererek aile danışmanlığı yapabilmelidir. Ayrıca dil ve konuşma terapisi mesleği ile ilgili olarak toplumsal farkındalığı arttırma konusunda bilinçlenmelidir.
 
 
Vizyon:
 
Dil ve Konuşma Terapisi hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayacak yetkinlikte uzmanlar yetiştiren, bilimsel bakış açısı ile hareket ederek hem ulusal hem uluslararası platformda söz sahibi bir program olmaktır.
 
 
Misyon:
 
Mesleğin uluslararası standartları çerçevesinde teorik ve klinik anlamda üst düzeyde bilgi sahibi ve mevcut bilgisini karşılaştığı problemler çerçevesinde muhakeme ederek en doğru biçimde hayata geçirebilen, disiplinlerarası bakış açısına sahip, soru soran, araştırmacı kişilikli, mesleğine saygılı Dil ve Konuşma Terapistleri yetiştirmektir.  
 
Üniteler:
 
Gecikmiş Dil Konuşma ve Özgül Dil Bozuklukları
Akıcı Konuşma Bozuklukları
Konuşma Sesi Bozuklukları
İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
Yarık Damak ve Kraniyofasiyal Anomaliler
Nörojenik Konuşma Bozuklukları
Ses Bozuklukları
Yutma Bozuklukları
 
Öğrenci Kayıt Kabul Şartları: Adayların üniversite sınavından yeterli puanı alması gerekmektedir (sayısal MF-3). Öğretim yılı 4 yıldır, eğitim dili Türkçedir.
 
Ünvan: Programdan mezun olanlar “Dil ve Konuşma Terapisti” ünvanını alırlar.
 
 
Mezuniyet Sonrası Çalışma Koşulları: Dil ve Konuşma Terapistleri, ülkemizde bir çok alanda hizmet verebilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları, özel klinik ve rehabilitasyon merkezleri, üniversiteler, devlet hastaneleri, özel hastaneler, askeri hastaneler, okullar, yaşlı bakımevleri istihdam edilebilecekleri kurumlar arasında yer almaktadır.
 
 
 
Akademik Personel: 
Yrd.Doç.Dr. Özlem Cangökçe Yaşar  (Bölüm Başkanı)