Ebelik Bölümü

EBELİK BÖLÜMÜ
 
    MÜFREDAT      DERS İÇERİKLERİ
 
DERS PROGRAMI  SINAV PROGRAMI


GEREKÇE
Ülkemizde ebelik eğitimi 1992 yılında Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında imzalanan protokol gereği üniversitelerde lisans düzeyinde sürdürülmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak da Sağlık Bilimleri Fakülte'miz Ebelik bölümü bu bağlamda 1997-1998 eğitim-öğretim yılından günümüze dek sağlık hizmetlerinde görev almak üzere ebe yetiştirmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) değişen ve gelişen sağlık gereksinimleri paralelinde “Herkes İçin Sağlık” sloganıyla başlayan bir dizi konferansları ve bildirgelerinin olduğu görülmektedir. Tüm konferansların ortak ana teması sağlıkta eşitlik, hakkaniyet, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlığın korunması- geliştirilmesi, toplum katılımının sağlanmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ’21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık’ sloganıyla sağlık hizmetlerine yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesi için özellikle sağlık profesyonellerinin eğitimli, iyi kalitede geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetleri vermeye hazırlayan, klinik ve halk sağlığı uygulaması arasında köprü kurmasına yardımcı olabilecek nitelikte eğitimin önemini vurgulamıştır.
Ebe, gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlayan, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptıran, yeni doğanın bakımı, aile planlaması danışmanlığı yapmak üzere eğitim almış kişi olarak tanımlanmaktadır. Buna göre toplumun sağlığının korunup geliştirilmesi, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi alanında büyük rollere sahiptir. Üstlendiği rollerle birlikte sağlık profesyonelleri arasında ebeler gerek klinikte, gerekse toplum sağlığı uygulamalarında hasta ile en fazla iletişimde bulunan sağlık profesyonelleridir. Bu nedenle de ebelerin eğitimi sağlık eğitimi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü kurulduğu tarihten bu yana sağlıklı/hasta insanın bakımında farkını fark ettirebilecek ebelerin yetişmesi için özveri ile çalışmış ve sağlık alanındaki gelişimlerin gereği olarak hep değişime açık olmuştur. Bu nedenle sürekli bilimsel platformda sesini duyurmuş ve gelişip büyüyen akademik kadrosu ile uluslar arası standartlarda ebe yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 


VİZYONU
Ebelik alanında donanımlı mezunları, bilimsel etkinlikleri ve toplumun sağlığı koruma ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.
 
MİSYONU
Bilimsel gelişmelere dayalı olarak toplumun sağlık gereksinimlerini yanıt vermek için, etik değerlere duyarlı, doğru iletişim becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi, mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanabilen, yeni teknoloji ve gelişmeleri takip edebilen, kadın ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üst düzeyde etkinlik gösterebilen, ebelik ya da ebelik bakımı ile ilgili alanda bilimsel bir araştırma yapabilen lisans ve lisansüstü düzeyde ebeler yetiştirmektir.

HEDEFLER
 • Gebelik tanısı koyabilmek için gerekli muayeneleri yapan,
 • Anne sağlığının önemini kavrayabilen,
 • Doğum öncesi anneyi ve fetüsü izleyen ve bakımını yapan,
 • Normal doğum yaptıran,
 • Normal doğumda gerektiği zaman epizyotomi yapan,
 • Doğum anında annenin bakımını yapan, fetüsü izleyen ve normalden sapmaları belirleyen,
 • Gerektiğinde plesantayı elle çıkartan ve kontrol eden ve uterüs kontrolü yapan,
 • Riskli gebeliklerin erken tanı çalışmalarını yapan ve anneye önerilerde bulunan,
 • Acil durumlarda makat doğumu yaptıran,
 • Annedeki ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyen,
 • Yeni doğanın bakımını ve izlenimini yapan,
 • Doğum sonu dönemde annenin bakımını ve izlenimini yapan,
 • Doğum sonu annenin riskli durumunu tespit edip, sevk eden,
 • Aile planlaması uygulamalarına katılan ve eğitimini yapan, 
 • 15-49 yaş kadınların takibini yapan, riskli durumları tespit edip sevk edebilen    
 • Ebeliğin temel kuram, kavram, yöntem ve ilkelerini benimseyebilen,
 • Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarabilen,
 • Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilen,
 • Sağlığın yeniden kazandırılması, korunması ve geliştirici davranışlar için bakım, eğitim ve danışmanlık rollerini kullanabilen,
 • Doğru iletişim becerilerine sahip, mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde yönetim becerilerini kullanabilen,
 • Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın ve ailesini yaşadığı toplum içinde bütüncül bir anlayışla ele alabilen ebeler yetiştirmektir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI
Programdan mezun olacaklar Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, özel hastanelerde ve polikliniklerde görev alabilirler. Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyden oldukça uzaktır. O nedenle programdan mezun olacak ebelere talep fazladır.
 
ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT ŞARTLARI
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan yeterli puan almış olmak vb.
Türk Öğrenciler, Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, kitapçık halinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerine kayıt sırasında verilmektedir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.