Misyon Vizyon

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Misyonu

 
     Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artımak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır. 


 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vizyonu
       Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır. 
 


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Misyonu

 
     Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, evrensel nitelikte bilgi, beceri ve tutuma, bilimsel düşünme gücüne sahip, etik değerlere saygılı öğrenciler yetiştirmektir.


 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Vizyonu
       Eğitim, uygulama ve bilimsel araştırma alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen bir eğitim kurumu olmak ve toplumun sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin rol almaktır.